สินแร่ธรรมชาติ คืออะไร

สินแร่ธรรมชาติ คือสินแร่ที่ได้จากหินภูเขาไฟจากประเทศญี่ปุ่นที่มีแร่ธาตุหลาย ๆ ชนิด ผ่านกรรมวิธีให้เป็นผลึก 6 เหลี่ยม ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เพียโซ่อิเลคทริค (Piezo-electric) เกิดขึ้นเมื่อผลึกสินแร่กระทบแรงลม หรือแรงสั่นสะเทือน จะมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ผิวผลึก
  2. ไพโรอิเลคทริค (Pyro-electric) เกิดขึ้นเมื่อผลึกสินแร่ได้รับความร้อน จะมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นเช่นกัน

        โดยคุณสมบัติทั้ง 2 ประการนี้ สินแร่ธรรมชาติจึงเป็นแร่ธาตุที่ให้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยมีประจุในตัวเองแยกเป็นขั้วบวกและขั้วลบ และเมื่อสินแร่ได้รับสิ่งกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นความร้อน แรงลม หรือการสั่นสะเทือน สินแร่จะค่อยๆปล่อยรังสีฟาร์-อินฟาร์เรด (Far Infrared Ray) และประจุลบออกสู่บรรยากาศได้

รังสีฟาร์-อินฟาร์เรด (Far Infrared Ray: FIR)

รังสีฟาร์-อินฟาร์เรด (Far Infrared Ray: FIR) เป็นรังสีที่ให้ความร้อน ซึ่งโดยธรรมชาติคนเราได้รับรังสีนี้จากดวงอาทิตย์อยู่แล้ว เป็นรังสีที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น อยู่ใต้รังสีสีแดง ความยาวคลื่นของ FIR มีตั้งแต่ 4-1000 ไมครอน (1 ไมครอน = 1/1000 มิลลิเมตร) แต่ในโมเลกุลเซลส์ของมนุษย์สามารถดูดซับคลื่น FIR ได้เพียง 6 – 14 ไมครอนเท่านั้น ซึ่งสินแร่ธรรมชาติของทางคลินิกให้ FIR ในช่วงความยาวคลื่นที่ 2 – 25 ไมครอน จึงเป็นปริมาณที่พอดีต่อร่างกาย และให้ประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะช่วงรังสีที่สั้นกว่าจึงทำให้ปลอดภัยกว่ารังสีที่ได้รับจากดวงอาทิตย์

ประโยชน์ของรังสีฟาร์-อินฟาร์เรด (Far Infrared Ray)

        รังสีฟาร์-อินฟาร์เรด (Far Infrared Ray: FIR) เป็นรังสีที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เจริญเติบโต สำหรับมนุษย์ รังสีฟาร์-อินฟาร์เรดจะมีผลต่อโมเลกุลของน้ำในร่างกาย เมื่อรังสีฟาร์-อินฟาร์เรดเข้าใกล้แรงยึดเหนี่ยวในโครงสร้างโมเลกุลของน้ำจะเกิดการสั่นสะเทือนและหลุดออกจากกันเหลือเป็นกลุ่มเล็กๆ ทำให้น้ำมีการเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น เพราะหน้าที่สำคัญของน้ำในร่างกาย คือเป็นตัวทำละลายต่อสารทุกชนิดในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมน ก๊าซ อาหาร ของเสีย ฯลฯ เพราะฉะนั้น ถ้าน้ำเคลื่อนที่ได้ดี ก็จะช่วยนำพาสารอาหารและออกซิเจนไปที่เซลส์ได้เร็วขึ้น ทำให้กระบวนการแลกเปลี่ยนสารอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เซลส์จึงแข็งแรง สร้างพลังงาน สร้างเซลส์ใหม่ ขับของเสีย และสามารถสร้างภูมิต้านทานได้ด้วยตัวเอง

        นอกจากนี้ประโยชน์ของความร้อนที่ได้รับจะแผ่ลงลึกใต้ผิวหนัง ทำให้หลอดเลือดขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนของเลือด เพิ่มการไหลเวียนของน้ำเหลือง กระตุ้นการทำงานของต่อมเหงื่อ ทำให้สามารถขับของเสียออกมากับเหงื่อ อีกทั้งยังผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการอักเสบ ลดอาการปวด และกระตุ้นให้เนื้อเยื่อยืดตัวได้มากขึ้น

ALL PRODUCTS

 
หมอน BALANCE OFFICE SYNDROME
PILLOW (กล่องสีน้ำเงิน)
เทปบำบัดผสมสินแร่ธรรมชาติ
0